Operaty szacunkowe


Określenie wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością - w formie operatu szacunkowego:

 • nieruchomości gruntowe (działki budowane, działki rolne, lasy)
 • nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • nieruchomości zabudowane (domy mieszkalne, budynki i budowle)
 • nieruchomości komercyjne i przemysłowe (biurowe, magazynowe, hotelowe….)
 • ograniczone prawa rzeczowe (służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

Ekspertyzy i opracowania

nie stanowiące operatu szacunkowego


 • analizy ekonomiczno-finansowe rynku nieruchomości,
 • doradztwo prawne w zakresie rynku nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie efektywność inwestowania w nieruchomości i ich rozwój,
 • określenie skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planu miejscowego,
 • oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali
 • określenie bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości, dla zabezpieczenia kredytu hipotecznego
 • wycena nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • wycena nieruchomości, jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 • określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeby inwestora
 • prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej

Cel wyceny

Operat szacunkowy jest opinią na temat wartości wycenianej nieruchomości.
Cel wyceny może wynikać z przepisów prawa lub indywidualnej decyzji zamawiającego.

Cele określenia wartości nieruchomości:

 • transakcja kupno – sprzedaż
 • zamiana nieruchomości
 • ustalenie ceny wywoławczej przy sprzedaży przetargowej
 • określenie wysokości opłaty planistycznej
 • określenie wysokości opłaty adiacenckiej
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
 • zabezpieczenie wierzytelności i kredytów hipotecznych
 • ustalenie wartości nieruchomości, jako aportu wnoszonego do firm
 • wycena majątku przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdań finansowych
 • ustalenie podatku od spadku i darowizn
 • podział majątku
 • ustalenie wysokości ubezpieczenia nieruchomości
 • określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji
 • obliczenie wartości ograniczonych praw rzeczowych - służebności
 • ustalenie wielkości opłaty skarbowej
 • ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie
 • obliczenie odszkodowania za szkody majątkowe spowodowane budową infrastruktury
 • uwłaszczenia osoby prawnej
 • rozliczenia poniesionych nakładów
 • oddanie nieruchomości w trwały zarząd
 • inne

Cennik

Ceny usług ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia z osobna i zależne są od wielu czynników.

W celu ustalenia ceny za usługę proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny – zakładka Kontakt

Czynniki wpływające na cenę:

 • rodzaj, charakter i wielkość nieruchomości stanowiącej przedmiot zlecenia,
 • rodzaj i ilość części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot zlecenia
 • termin wykonania zlecenia
 • warunki wykonania zlecenia
 • nakład pracy niezbędny do właściwego i rzetelnego wykonania zlecenia
 • koszty ponoszone w związku z wykonanymi czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty i inne).